×

Verkoopvoorwaarden

ART. 1 ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en uitvoering van werken door Amper&Sand. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, voor zover zij door Amper&Sand schriftelijk zijn aanvaard en blijven beperkt tot die aparte overeenkomst, waarvoor zij opgesteld werden. Bij om het even welke tegenstrijdigheid bij verkoopsvoorwaarden zijn enkel huidige voorwaarden rechtsgeldig. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Amper&Sand is enkel gebonden, na schriftelijke aanvaarding.

ART. 2 PRIJZEN
Alle prijzen worden exclusief in Euro gemaakt. De Euro blijft de referentiemunt bij betaling in andere munten. Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW. Bij verhoging van om het even welke externe kost in de periode tussen de aanbieding en de definitieve bestelling is Amper&Sand gerechtigd deze kostenverhoging door te rekenen op basis van de werkelijke kostenverhoging.

ART. 3 LEVERING/TRANSPORT
De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief en niet bindend voor Amper&Sand. Een termijnoverschrijding in hoofde van Amper&Sand kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De afgewerkte goederen worden getransporteerd en geleverd op risico van de besteller.

ART. 4 AANSPRAKELIJKHEID
Alle eventuele klachten of bemerkingen moeten op straffe van nietigheid aan Amper&Sand medegedeeld worden per aangetekend schrijven en uiterlijk binnen de vijf dagen na ontvangst van de afgewerkte goederen. Klachten op een andere wijze aangebracht of buiten de vermelde termijn worden als onontvankelijk beschouwd.

ART. 5 OVERMACHT
In geval van overmacht kan Amper&Sand hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De besteller heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding. In geval van overmacht is Amper&Sand gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken, hetzij deze op te schorten, zonder betaling van enige schadevergoeding.

ART. 6 BETALINGEN
Elke betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum. Elke laattijdige betaling brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10 % op jaarbasis en in evenredigheid hetzelfde bedrag op de periode van laattijdigheid. In geval van gerechtelijke invordering wordt het nog niet betaalde saldo verhoogd met een boetebeding van 10% op het niet betaalde bedrag (met een minimum van 125 euro) alsmede de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding verbonden aan de gerechtelijke procedure.

ART. 7 RETENTIERECHT
In geval van wanbetaling is Amper&Sand gerechtigd de nog niet geleverde goederen in retentierecht te behouden tot aan de volledige betaling.

ART. 8 BEVOEGDE RECHTBANK
Tenzij partijen minnelijk overeenkomen in geval van om het even welk geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

ART. 9 TOEPASSELIJK RECHT
Voor alle gesloten overeenkomsten en de daaruit vloeiende eventuele geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.